Missie en visie

Wat willen we op onze school? Wat vinden we belangrijk? Wat zijn onze uitgangspunten?

"Ieder kind is uniek; kinderen ontwikkelen zich niet op gelijke wijze of in eenzelfde tempo. Verschillen tussen de kinderen worden dan ook zoveel mogelijk als uitgangspunt voor de onderwijsleersituatie genomen. We proberen een pedagogisch klimaat te scheppen, waarbij het vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden én de goede wil van het kind voorop staan".

De kernwaarden voor openbaar onderwijs zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin en daar kunnen wij ons -als schoolteam- in vinden.

Een openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit, die onze samenleving kenmerkt, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren de kinderen van elkaar door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Het brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat de kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar wel om kritisch naar zichzelf en de andere leerlingen te kijken. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting en ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur.

"Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven." 

De Sevenaerschool staat, als openbare school, dan ook open voor alle kinderen: iedere leerling is welkom en we willen deze kinderen op onze school voorbereiden op een volwaardig functioneren in de huidige samenleving. Acceptatie, respect, begrip en vrienschap vinden we binnen ons onderwijs niet alleen vanzelfsprekende zaken, maar ook van groot belang.Onderwijs en opvoeding zijn op school nauw met elkaar verweven en uiteraard is de rol van de ouders daarin heel belangrijk. Zij zijn, evenals de school, een wezenlijk onderdeel van de driehoek Kind-Ouders-School.

 

Gerelateerde pagina's: